Den 16 april 1641 beslöts i Norrköpings Rådstuga att inrätta ett Skeppare Gille att som eget skrå verka inom Hantverkare Societeten i Norrköping. 
  Den 7 april 1772 bildade skepparna sin egen Societet vilken fortsatte Gillets verksamhet.
  Den 3 februari 1775 stadfäste ”Kungl. Majts. och Rikets Commerse Collegium Reglemente för Coopvardie Skeppare Societeten i Sjö- och Stapelstaden  Norrköping”. 
Reglementet reviderades år 1897, 1966, 2000, 2006.
  Föreliggande reglemente fastställdes vid ordinarie sammankomst den 12 mars 2011. 
 

 

REGLEMENTE

§ 1

 

   Skeppare Societeten i Norrköping har till ändamål att: 
-         understödja aktiva ledamöter och deras efterlevande i enlighet med detta reglemente; 
-         tillvarataga och förvalta Societetens tillgångar; 
-         avhandla ämnen och främja intressen med anknytning till sjöfarten; 
-         bevara föremål som kan belysa Societetens och sjöfartens historia; 
-         vårda Societetens ärevördiga anor och traditioner.

§ 2

   För att vinna inträde som aktiv ledamot i Skeppare Societeten erfordras att ha avlagt svensk sjökaptensexamen eller styrmansexamen eller inneha konvertering av motsvarande utländsk behörighet och att icke ha uppnått 50 års ålder.

   Inträde som aktiv ledamot efter fyllda 50 år är möjligt, men då utan erhållande/delaktighet i förmånerna i §§ 17-18.

   Andra för sjöfarten intresserade personer i Norrköping med omnejd kunna upptagas såsom ledamöter och må deltaga i Societetens överläggningar, men ej i dess beslut. Denna kategori bör till sin numerär ej vara större än antalet aktiva ledamöter.

   Frågan om inträde beslutas av styrelsen. 

Anm. Där ej annat anges i reglementet, avses med ledamot såväl aktiv som övrig ledamot

 

§ 3 

   Aktiv ledamot som ej uppnått 50 år erlägger vid inträdet i Skeppare Societeten inträdesavgift samt för varje kalenderår årsavgift till och med uppnådda 65 år. 

   Aktiv ledamot, som vid inträde ha uppnått 50 år, erlägger inträdesavgift och för varje kalenderår årsavgift. Den årsavgift tillämpas, som bestämdes vid senaste ordinarie sammankomst. 

   Övriga ledamöter, som inväljas i Societeten, erlägga inträdesavgift och för varje kalenderår årsavgift. 

   Inträdes- och årsavgifterna fastställes av ordinarie sammankomst. 

   Årsavgiften erlägges före april månads utgång. 

§ 4 

 

    Ledamot som vill utträda ur Skeppare Societeten skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Societeten.

   Ledamot som, under två år, inte har betalat fastställd årsavgift uteslutsur Skeppare Societeten. Beslut härom fattas av styrelsen.

    Ledamot kan även uteslutas om denne, genom uttalanden, uppträdande eller i övrigt har handlat i strid med Skeppare Societetens reglemente och därigenom uppenbart skadat Skeppare Societetens intressen och anseende. Beslut om uteslutning i sådana fall får inte fattas utan att ledamoten, minst en månad före styrelsens beslut, skriftligen delgivits styrelsens beslutsavsikt samt informerats om möjligheten att inför styrelsen yttra sig. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslutet ska snarast delges den berörde.

    Den som utträtt eller uteslutits ur Societeten har ingen rätt till Skeppare Societetens tillgångar och kan ej heller resa framtida anspråk på understöd enligt §§ 17 och 18.

 

§ 5

   Skeppare Societetens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av tre ledamöter och en suppleant, vilka alla skola vara aktiva ledamöter. En styrelseledamot skall väljas varje år. Ledamöterna väljas för en period om tre år och suppleanten för en period av ett år.

   Styrelseledamot skall vara bosatt i Norrköping med omnejd.

   Styrelsen har sitt säte i Norrköping och är beslutsför då minst två ledamöter äro närvarande och om beslutet eniga.

   Val av styrelseledamöter och suppleant förrättas vid ordinarie sammankomst.

   Styrelsen utser inom sig ålderman, kassaförvaltare och protokollförare. Styrelsen kan adjungera ledamot för särskilda uppgifter.

   Styrelsens sammanträden och beslut skola protokollföras.

§ 6

   Styrelsens ledamöter äro en för alla och alla för en ansvariga för Skeppare Societetens penningmedel och värdehandlingar ävensom gentemot anmärkningar riktade mot styrelsen och dess förvaltning, såvida icke någon av dem uttryckligen reserverat sig vid besluts fattande. Adjungerar styrelsen till sig annan ledamot för särskilda uppgifter, åvilar honom samma ansvar som styrelsens valda ledamöter.

§ 7

   Styrelsen skall avlämna sin förvaltningsberättelse och Skeppare Societetens räkenskaper till revisorerna senast 20 dagar före ordinarie sammankomst.

§ 8

   Ordinarie sammankomst äger bestämma arvode till styrelsens ledamöter.

§ 9

   Styrelsens förvaltning och Skeppare Societetens räkenskaper skola granskas av två revisorer, vilka skola avgiva sin berättelse vid ordinarie sammankomst. Revisorerna jämte suppleant väljas för ett år.

§ 10

   De aktiva ledamöternas rätt att deltaga i Skeppare Societetens angelägenheter utövas vid ordinarie eller extra sammankomst.

   Ordinarie sammankomst skall hållas före mars månads utgång.

   Extra sammankomst skall hållas om styrelsen så beslutar eller om minst hälften av de aktiva ledamöterna så påfordra.

§ 11

   Kallelse till ordinarie eller extra sammankomst utfärdas av åldermannen och införes senast 14 dagar före sammankomsten i någon av stadens tidningar eller genom skriftlig personlig kallelse.

§ 12

   Vid ordinarie sammankomst skall förekomma:

1.      Upprättande av röstlängd och förteckning över närvarande ledamöter.

2.      Val av ordförande vid sammankomsten.

3.      Val av protokollförare.

4.      Val av två justeringsmän.

5.      Prövning av kallelse.

6.      Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse och Societetens räkenskaper

7.      Revisorernas berättelse.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.      Fråga om arvode till styrelsens ledamöter.

10.  Val av styrelseledamöter och suppleant.

11.   Val av revisorer och suppleant.

12.   Fastställande av inträdes- och årsavgifter.

13.   Fastställande av understöd enligt § 18 första stycket.

14.   Ärende som ledamot genom skriftlig framställning senast två månader före ordinarie sammankomst inlämnat till styrelsen.

15.   Övriga frågor.

§ 13

   Endast närvarande aktiva ledamöter äga rösträtt vid sammankomst. Röstning sker öppet eller om någon så begär med slutna sedlar.

   Såsom Skeppare Societetens beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits. Är antalet lika, anses den mening beslutad som företrädes av sammankomstens ordförande.

§ 14

   Protokoll vid Skeppare Societetens sammankomster skola införas för hand i protokollsbok och underskrivas av ordföranden och de valda justeringsmännen.

§ 15

   Skeppare Societetens värde- och övriga säkerhetshandlingar skola förvaras uti bankfack eller på annat säkert sätt.

§ 16

   De Skeppare Societetens medel, som ej erfordras för löpande utgifter, skola mot god avkastning placeras i bank eller på annat sätt som styrelsen prövar betryggande.

§ 17

   Det åligger Skeppare Societeten, att efter framställan, till avliden aktiv ledamots anhöriga utbetala begravningshjälp. Begravningshjälpens storlek bestämmes av styrelsen och redovisas vid ordinarie sammankomst.

§ 18

   Det åligger Skeppare Societeten, att av Societetens överskott till avlidna aktiva ledamöters änkor/änkemän eller omyndiga barn årligen utbetala understöd. Understödet, som skall lika fördelas mellan understödstagarna, bestämmes till sin storlek av Societeten vid ordinarie sammankomst och utbetalas snarast efter denna.

   Understöd kan även beviljas aktiv ledamot eller ledamot vid långvarig sjukdom eller annan särskild omständighet. Sådant understöd beslutas av styrelsen och redovisas vid ordinarie sammankomst.

§ 19

  Förslag till ändring av detta reglemente kan väckas av styrelsen, revisorerna eller enskild ledamot. Förslag skall lämnas skriftligen till styrelsen senast två månader före den sammankomst där förslaget skall behandlas.

   Beslut om ändring av reglementet är giltigt endast om samtliga röstberättigade ledamöter förenat sig om beslutet eller om beslutet fattats på två på varandra följande sammankomster, varav en skall vara ordinarie sammankomst, och biträtts av minst 2/3 av de röstberättigade på den sist hållna sammankomsten.

§ 20

   Genom detta reglementes antagande förbinder sig varje ledamot att fullfölja Skeppare Societetens flerhundraåriga traditioner och aktivt verka för Societetens vidare förkovran och bestånd. Gåvor, testamentariska förordnanden och liknande, som anförtros Societeten, skola alltid förvaltas med samma mål.

  § 21

   Om beslut skulle fattas om Skeppare Societetens upplösning, måste alla aktiva ledamöter därom vara ense. Upplösning får endast ske inför Notarius publicus i Norrköping, varvid Societetens arkiv, bibliotek och föremål överlämnas till för sjöfarten kulturbevarande institutioner och hälften av Societetens ekonomiska tillgångar tilldelas de institutioner som skall omhändertaga Societetens effekter och andra hälften tilldelas Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne